Regler for utleie


 

REGLER FOR UTLEIE AV KIRKENE I SAUHERAD PRESTEGJELD

1.   GENERELT 
All utleie/utlån av kirkene foregår i tråd med «Regelverk for bruk av kirker», vedtatt av
Kirkemøtet i 1991 med hjemmel i kongelig resolusjon av 25 oktober 1991.
 
1.1. Om utleie 
 
1.1.1   Utlån/leie av kirkene i Sauherad prestegjeld til arrangementer som ikke er en del av menighetens arbeid kan kun skje etter godkjenning av vedkommende menighetsråd/sokneråd. Søknad om leie må inneholde beskrivelse av arrangementet, inkludert tekster, og plan for oppsetting av teknisk utstyr.
 
1.1.2. Utleie kan kun skje når kirketjener eller kirketjeners stedfortreder er til stede under arrangementet.
 
1.1.3. Når menighetsrådet har godkjent at kirken kan leies ut, sørger kirkevergen eller den han bemyndiger til det for at kontrakt undertegnes, regning blir sendt etc.
 
1.1.4   Eventuelle avslag på leie kan påklages til biskopen. 
 
1.2.  Leietakers plikter    
 
1.2.1. Leietaker må rette seg etter de anvisninger som blir gitt av menighetsrådet og kirkevergen ved inngåelse av kontrakt om utleie. Dette gjelder pynting, oppsett av teknisk utstyr og andre forhold som kan ha med bevaring av kirkens rom å gjøre.
 
1.2.2. Leietaker må rette seg etter gjeldene regler for brannvern. 
 
2.    UTLEIE TIL BRYLLUPER: 
 
2.1.  Vigsler i kirkene, for medlemmer av Den norske kirke, kan kun foregå etter skriftlig samtykke av soknepresten.
 
2.2.  Vigsler der en eller begge bor i eller har vært bosatt (folkeregisterført) i kommunen og er medlemmer av Den norske kirke, betraktes som del av menighetens arbeid og det blir ikke krevd noen form for avgift. Dette inkluderer tjenester fra kirketjener, klokker og
organist ansatt i vedkommende menighet og prest ansatt i prestegjeldet. 

2.3.  Vigsler der verken bruden eller brudgommen bor i kommunen eller har vært bosatt (folkeregisterført) i kommunen, eller der ingen av dem er medlemmer av Den norske kirke medfører avgift etter følgende satser:
 
Grunnleie                                                                             kr 1000
Det inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener 
Tillegg ved bruk av organist ansatt i menigheten         kr   850 
For tjenester utført av kirketjener                                       kr   600
 
Leiesummen innkreves av kirkevergen.
 
3.    UTLEIE TIL KONSERTER MM
 
3.1.      Ved utleie av kirken til konserter m.m. der arrangementet ikke kommer inn under menighetens planer, skal det betales leie etter følgende satser:
 
Grunnleie kr 1000
 
Det dekker strøm, renhold og tjenester utført av kirketjener.
Der arrangøren har inntekter av billettsalg betales i tillegg 10% av den inntekten som overstiger kr 1000
 
Menighetsrådet kan i særskilte tilfeller bestemme andre satser.
 
Ved utleie av kirken til oppbyggelige møter, som ikke er en del av menighetens planer (virksomhet), betales kr 500 for oppvarming og renhold og evt. kr 600 for kirketjener.
 
4.     AVGIFT VED BEGRAVELSER 
 
4.1.  Personer bosatt i Sauherad kommune
 
4.1. 1. For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Sauherad kommune da de døde og som var medlemmer av Den norske kirke, kreves ingen avgift for begravelses- seremonien eller for åpning/lukking av grav.
 
4.2.  Personer bosatt i Sauherad kommune, men ikke medlemmer av Den norske kirke.
 
4.2.1. For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Sauherad kommune da de døde og som ikke var medlemmer av Den norske kirke, kreves ingen avgift for åpning/lukking av grav.
 
4.2.2. For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Sauherad kommune da de døde og
som ikke var medlemmer av Den norske kirke, og der begravelsesseremonien foregår i
en av kirkene eller kapellene kreves følgende avgift:
 
For tjenester utført av kirketjener                               kr 600
Tillegg ved bruk av organist ansatt i menigheten  kr 850 

4.3. Personer ikke bosatt I kommunen
For personer som ikke var bosatt (folkeregisterført) i Sauherad kommune da de døde, innkreves følgende avgifter: 

For åpning og lukking av kistegrav                         kr 1 600        

For åpning og lukking av urnegrav                          kr    600

For bruk av kirke eller kapell: Grunnleie på         kr 1 000


Det inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener.
 

 

Tillegg ved bruk av organist ansatt i menigheten: kr 850


Prisene endret med virkning 1.januar 2007

Tillegg i fellesrådsmøte 8. januar 2004:
Vedtak: Punkt 4.3 får følgende tillegg: 
"Dette kravet gjelder ikke for personer som har festet gravsted i kommunen." 

Leiesummen innkreves av kirkevergen.
 
5. UNNTAK 
 
Reglene i punkt 2.3, 3.1, 4.2.2. og 4.3. kan i særskilte tilfeller fravikes.
 
6. IKRAFTTREDELSE OG VIRKNING 

 

 

 

 

Reglene trer i kraft fra og med 1. mars 2001.

Reglene får ikke tilbakevirkende kraft for verken utleieforhold eller begravelser.
Reglene er vedtatt i Sauherad kirkelig fellesråd den 30. november sak 49/00

 

 

Godkjent av Agder bispedømme februar 2001.

Du kan laste ned ovenstående i PDF-dokument her.

 

Tilbake